Quyết định số 1571/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1571/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quyết định số 1571/QĐ-TTG

Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

Quyết định số 1571/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

Bạn đang xem: Quyết định số 1571/QĐ-TTG Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 1571/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xuất thuốc sát trùng Benkocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các
địa phương
———————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2455/BNN-TY ngày 2 tháng 8 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10762/BTC-TCDT ngày 16 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 25.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, phòng, chống dịch bệnh tai xanh như đề nghị tại Công văn 2455/BNN-TY nêu trên.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các PTTg:
Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post