Quyết định số 1570/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1570/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quyết định số 1570/QĐ-TTG

Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

Quyết định số 1570/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 – 2014).

Bạn đang xem: Quyết định số 1570/QĐ-TTG Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 1570/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng
Di sản văn hóa quốc gia (nhiệm kỳ 2010 – 2014)
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan và các ông, bà có tên ở danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các thành viên HĐDSVHQG;
– Văn phòng HĐDSVHQG;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ Tổng hợp;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b). TR

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post