Quyết định số 1506/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1506/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 1506/QĐ-TTG

Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

Quyết định số 1506/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010.

Bạn đang xem: Quyết định số 1506/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———————

Số: 1506/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng
dự trữ quốc gia năm 2010
————————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040/BNN-KH ngày 30 tháng 6 năm 2010, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5136/BKH-KTDV ngày 26 tháng 7 năm 2010, Bộ Tài chính tại Văn bản số 10397/BTC-TCDT ngày 9 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 6,592 tỷ đồng (sáu tỷ năm trăm chín mươi hai triệu đồng) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2010 để mua đủ giống cây trồng, thuốc thú y và thuốc sát trùng đưa vào dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2040/BNN-KH nêu trên.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post