Quyết định số 147/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 147/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định số 147/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 147/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số 147/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 147/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung
thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011
—————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 138/TTr-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Các Ủy viên:

– Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Ông Nguyễn Đăng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post