Quyết định số 141/2009/QĐ-TTG Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 141/2009/QĐ-TTG Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

pgdsathay
pgdsathay 24/10/2022

Quyết định số 141/2009/QĐ-TTG

Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Quyết định số 141/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Bạn đang xem: Quyết định số 141/2009/QĐ-TTG Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 141/2009/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải
———————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và lao động làm việc trong lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm mức lương tối thiểu chung

1. Áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,8 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và lao động làm việc tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, trừ những người quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 3. Mức phụ cấp và cách tính

1. Mức phụ cấp ưu đãi 50% trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với viên chức và lao động làm việc trên các phương tiện tìm kiếm cứu nạn hàng hải chuyên dụng đã được xếp lương theo bảng lương B5, nhóm III và thuyền viên ca nô cao tốc tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã được xếp lương theo bảng lương B2 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Mức phụ cấp ưu đãi 30% trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với công chức, viên chức làm công tác chỉ huy phối hợp nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, trực ban thông tin liên lạc, quản lý kỹ thuật và theo dõi hướng dẫn huấn luyện nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Nguồn kinh phí thực hiện cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chi trả trực tiếp cho công chức, viên chức và lao động làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2010.

2. Các chế độ quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 179/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX (5b). N.
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post