Quyết định số 128/QĐ-TTG Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 128/QĐ-TTG Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quyết định số 128/QĐ-TTG

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Quyết định số 128/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.

Bạn đang xem: Quyết định số 128/QĐ-TTG Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

———————-

Số: 128/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch
____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch thay Ông Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và Ông Phạm Quý Tiêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg,
– Tổng cục Du lịch;
– Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;
– VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post