Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số 118/2009/QĐ-UBND Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 118/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội
——————————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc – Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 603/TTr-PTTH ngày 12 tháng 6 năm 2009 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1290/TTr-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2009 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đồng thời là tiếng nói của nhân dân Thủ đô.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đài theo yêu cầu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cho các loại hình báo chí theo quy định của Luật Báo chí.

3. Duy trì, phát triển và quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Đài theo quy định của Nhà nước.

4. Tạo nguồn thu để xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật tiên tiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức, người lao động của Đài.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế

1. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội gồm Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập và các Phó Tổng Giám đốc – Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật.

a) Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là người lãnh đạo cao nhất của Đài, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đài;

b) Phó Tổng Giám đốc – Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật là người giúp Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập vắng mặt, một Phó Tổng Giám đốc được Tổng Giám đốc – Tổng Biên tập ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Đài;

c) Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post