Quyết định số 1088/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 1088/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam

pgdsathay
pgdsathay 16/09/2022

Quyết định số 1088/QĐ-TTG

Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Quyết định số 1088/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Bạn đang xem: Quyết định số 1088/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 1088/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam
————————–

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng không Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét Tờ trình số 851/TCTHK-TCCB, ngày 10 tháng 6 năm 2010 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Tờ trình số 3859/TTr-BGTVT, ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải; Tờ trình số 1772/TTr-BNV, ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam như sau:

1. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên;

2. Ông Phạm Ngọc Minh, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

3. Ông Lưu Văn Hạnh, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

4. Ông Nguyễn Huy Tráng, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, các PCN;
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐMDN, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post