Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
—————————-

Bạn đang xem: Quyết định số 04/2007/QĐ-BTNMT: Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Số: 04/2007/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ
____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Cục trưởng các Cục, Giám đốc các Trung tâm có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường; các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động đo đạc và bản đồ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Web site Chính phủ;
– Lưu: VT, PC, ĐĐBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đặng Hùng Võ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post