Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
————————–
Số: 03/2008/QĐ-BTTTT

Bạn đang xem: Quyết định số 03/2008/QĐ-BTTTT: Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông
_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ quyết định số 337/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy chế này.

Điều 3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
– Công báo;
– Website Chính phủ;
– Lưu: VT,TCCB, PC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Doãn Hợp

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post