Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

BỘ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ

———————–
Số: 03/2008/QĐ-BKHCN

Bạn đang xem: Quyết định số 03/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 2128/BNV-CCVC ngày 25/7/2007 của Bộ Nội vụ về việc góp ý Dự thảo Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website CP;
– Lưu VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Đình Tiến

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post