Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Quyết định 848/2013/QĐ-TTg

Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 848/2013/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Số: 848/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT CHO TỈNH ĐẮK LẮK

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 18/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6537/BTC-NSNN ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post