Quyết định 847/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 847/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Quyết định 847/2013/QĐ-TTg

Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng

Quyết định 847/2013/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 847/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: 847/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT CHO CÁC TỈNH: GIA LAI, CAO BẰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại văn bản số 1327/UBND-VHXH ngày 08 tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 1113/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6636/BTC-NSNN ngày 24 tháng 5 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3364/BKHĐT-KTDV ngày 23 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.421 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013, cụ thể:

– Tỉnh Gia Lai: 321 tấn gạo.

– Tỉnh Cao Bằng: 1.100 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứu đói.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post