Quyết định 841/2013/QĐ-BGTVT Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 - km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 841/2013/QĐ-BGTVT Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 – km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 841/2013/QĐ-BGTVT

Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 – km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT

Quyết định 841/2013/QĐ-BGTVT về công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 – km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 841/2013/QĐ-BGTVT Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh TP. Hà Tĩnh km517+950 – km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Số: 841/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG QL1A ĐOẠN NAM TUYẾN TRÁNH TP HÀ TĨNH KM517+950 – KM536+400 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – KINH DOANH – CHUYỂN GIAO (BOT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng – Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục dự án đầu tư mở rộng QL1 đoạn Nam tuyến tránh Tp. Hà Tĩnh km517+950 – km536+400 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng – Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Bộ: KH&ĐT, TC;
– Ban QLDA ATGT;
– Sở GTVT Hà Tĩnh;
– Lưu: VT, Ban ĐTCT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trương Tấn Viên

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post