Quyết định 753/2013/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 753/2013/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo

pgdsathay
pgdsathay 15/10/2022

Quyết định 753/2013/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 753/2013/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Quyết định 753/2013/QĐ-BGDĐT Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
Số: 753/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM 2013
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– VPCP (để b/c);
– Bộ Nội vụ (để b/c);
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quang Quý

KẾ HOẠCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm/hoạt động

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2013

Xây dựng nhiệm vụ CCHC năm 2013 của Bộ

Quyết định ban hành KHCCHC năm 2013 của Bộ.

02/2013

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Xây dựng nhiệm vụ CCHC năm 2013 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quyết định ban hành KHCCHC năm 2013 của đơn vị.

03/2013

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO BỘ CHỈ SỐ CCHC

Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại bộ Chỉ số cải cách hành chính đối với cấp Bộ

Bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị theo các chỉ số cụ thể

Tháng 02/2013

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quản lý nhà nước ngành giáo dục

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 02 năm 2013

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

– Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2013

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Từ tháng 02 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

– Xây dựng Đề án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục

Quý IV năm 2013

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

– Rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong ngành giáo dục. Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thuộc thẩm quyền Bộ Giáo dục và Đào tạo

Từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2013

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

2. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2.1. Kiểm soát thủ tục hành chính

– Kiểm soát việc ban hành mới Thủ tục hành chính

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

– Thống kê, rà soát những TTHC mới ban hành; sửa đổi; bổ sung; thay thế; bãi bỏ; hủy bỏ; thống kê, rà soát những văn bản có quy định thủ tục hành chính chưa công bố hoặc đã công bố nhưng chưa chính xác để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia

Thường xuyên

Các đơn vị có TTHC cần thực hiện

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý I năm 2013 và thường xuyên

Văn phòng Bộ

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

Kiểm tra, kiểm soát và hỗ trợ các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đánh giá tác động; nâng cao chất lượng các quy định về TTHC.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Rà soát các TTHC theo chuyên đề (ngành, lĩnh vực) và các hoạt động kiểm soát TTHC để đưa vào áp dụng triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ

2.2. Nâng cao chất lượng rà soát các TTHC.

Thực hiện các chương trình, dự án, đán về CCHC.

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tổ chức kim tra việc thực hiện TTHC tại các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bnhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Quý II, Quý III năm 2013

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi liên hệ, thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Quý II, Quý III năm 2013

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

3. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ được sửa đổi, bổ sung, kiện toàn phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ

Sửa đổi Quyết định quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tháng 6 năm 2013

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

4. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CCVC

4.1. Rà soát, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của CCVC ngành.

Chuẩn hóa các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh CCVC.

Thường xuyên

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

4.2. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, xây dựng cơ cấu CCVC hợp lý gắn với vị trí việc làm. Thực hiện đánh giá cán bộ CCVC trên cơ sở kết quả công việc.

4.3. Thực hiện theo quy định, hướng dẫn về tuyển dụng, bố trí, sử dụng quản lý CCVC phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường; tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức thực hiện mô tả công việc theo Nghị định của Chính phủ

Thường xuyên

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ CCVC hàng năm được cải tiến.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục về tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CCVC.

Thường xuyên

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

– Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CCVC của Bộ, đơn vị thuộc Bộ được ban hành.

Thường xuyên

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

– Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định thi nâng ngạch, tổ chức thi nâng ngạch theo quy định được ban hành.

Hàng năm

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

4.4. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CCVC gắn với kế hoạch, quy hoạch và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch đào to năm 2013 của Bộ.

Quý I năm 2013

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

5. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

5.1. Đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Xây dựng cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính cho các đơn vị thuộc Bộ

Quy I năm 2013

Vụ Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị được lựa chọn thí điểm

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

5.2. Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trong giáo dục theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ

2.1. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Từ tháng 02 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013

Vụ Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị được lựa chọn thí điểm

Các đơn vị thuộc Bộ

2.2. Thực hiện công khai, minh bạch sliệu phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm.

Từ tháng 02 năm 2013 đến tháng 12 năm 2013

Vụ Kế hoạch -Tài chính, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

5.3. Đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ.

Chuyển đổi các đơn vị khoa học công nghệ theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan

Thường xuyên

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

6. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

6.1. Xây dựng và áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan Bộ và các Cục thuộc Bộ

– Xây dựng Quy trình ISO 9001:2008 trong hoạt động của các đơn vị và các cục thuộc Bộ

Năm 2013

Ban chỉ đạo ISO 9001:2008 của Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

6.2. Tin học hóa CCHC

– Duy trì và nâng cấp Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính; tạo đường kết nối dịch vụ công trực tuyến với các đơn vị có TTHC.

Thường xuyên

Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

– Tin học hóa các quy trình hoạt động tác nghiệp, các hình thức tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin, giải quyết công việc trong các đơn vị

Thường xuyên

Cục công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đã triển khai và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mới cho các đơn v

Thường xuyên

Cục công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

6.3. Nâng cao cht lượng nguồn nhân lực

Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ v công nghệ thông tin cho CCVC nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc và khai thác hiệu qucác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liu.

Từ Quý III năm 2013 đến quý IV năm 2013

Cục công nghệ thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

6.4. Tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin trong CCHC

Qua mạng và cầu truyền hình

Thường xuyên

Cục công nghệ thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

7. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CCHC

7.1. Xác định trách nhiệm của Thủ trưng đơn vị đối với công tác CCHC

Tchức triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2013 và Bộ chỉ số CCHC

Thường xuyên

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

7.2. Truyền thông về CCHC: hoạt động CCHC được tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên website, các Báo, tạp chí của ngành và trên các phương tiện thông tin truyền thông khác.

Ban hành và triển khai các Kế hoạch tuyên truyền liên quan đến công tác CCHC

Quý I năm 2013

Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cập nhật các văn bn chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ, các đơn vị trên trang web và Trang thông tin cải cách hành chính của Bộ. Đưa tin về CCHC của Bộ trên báo, Tạp chí, truyền hình ngành và phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ, báo, tạp chí thuộc Bộ

7.3. Tăng cường công tác CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục củng cố hệ thống cán bộ đầu mối CCHC; tăng cường nhân lực CCHC và KSTTHC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn mới.

Cả năm 2013

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

7.4. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC ở các đơn vị thuộc Bộ.

Tổ chức kiểm tra các đơn vị về thực hiện công tác CCHC.

Thường xuyên

Vụ TCCB, các đơn vị trực thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post