Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

————-

Số: 718/QĐ-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN THU
__________________

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Thu là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác thu, quản lý nợ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế của đối tượng có trách nhiệm tham gia, bảo hiểm y tế của đối tượng tự nguyện tham gia (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế) theo quy định của pháp luật.

Ban Thu chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác thu, quản lý nợ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch thu; kế hoạch phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chi phí hỗ trợ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tổ chức quản lý, theo dõi, tổng hợp, thống kê, thẩm định số đối tượng đã tham gia, số đối tượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xác định số tiền phải thu, số tiền đã thu, số tiền chưa thu, số thu trước cho năm sau; xác định chi phí hỗ trợ thu hàng năm; đánh giá, phân tích tình hình về số đối tượng tham gia, mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

5. Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, thẩm định số tiền đã thu, số tiền còn phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý đối tượng, tổ chức thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương để kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời theo quy định; thực hiện các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm, khởi kiện đối với các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

7. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc quản lý nợ, khởi kiện và tham gia tố tụng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại toà án các cấp.

8. Phối hợp với Ban Kiểm tra và các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong phạm vi và quyền hạn được giao.

9. Phối hợp với Trung tâm Thông tin nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

10. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

11. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

12. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

13. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post