Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh

pgdsathay
pgdsathay 05/04/2023

Quyết định 6556/QĐ-BYT

Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 30/10/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 6556/QĐ-BYT năm 2018 về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bạn đang xem: Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh

Theo đó, quy định trong một đợt khám bệnh hoặc một đợt điều trị, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm: lập 01 bảng kê chi phí khám, chữa bệnh để lưu cùng với hồ sơ khám, chữa bệnh của người đó và 01 bảng kê để cung cấp cho người bệnh. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6556/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 6556/QĐ-BYT

BAN HÀNH MẪU BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sau đây viết tắt là Bảng kê chi phí) và Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

1. Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

2. Phụ lục hướng dẫn cách ghi chép bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 2. Quy định áp dụng

1. Mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng cho các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú; khám bệnh, chữa bệnh điều trị ban ngày và khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú.

2. Trong một đợt khám bệnh hoặc một điều trị đối với mỗi một người bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập 01 (một) bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh để lưu cùng với hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh đó và 01 (một) bảng kê để cung cấp cho người bệnh.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ kê những mục có phát sinh chi phí và giữ nguyên số thứ tự mã Mục quy định trong mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm để thực hiện lập, cung cấp bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định, hướng dẫn tại Quyết định này, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này, nếu những văn bản nêu trong Phụ lục hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định này được thay thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, Giám đốc các Bệnh viện và Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
– Bộ Tài chính;
– BHXH Việt Nam;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post