Quyết định 589/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 589/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

pgdsathay
pgdsathay 16/11/2022

Quyết định 589/QĐ-BGDĐT

Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 589/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08 tháng 02 năm 2013 về việc ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Quyết định 589/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——————
Số: 589/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

——————–

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XII;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (sau đây gọi chung là chương trình soạn thảo văn bản năm 2013), bao gồm:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo, ban hành năm 2013.

2. Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1. Thủ trưởng đơn vị tập trung tổ chức việc soạn thảo các dự thảo văn bản, đề án được giao chủ trì soạn thảo tại Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật là một trong các căn cứ để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của đơn vị.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị soạn thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hằng tháng tổng hợp, đánh giá tình hình soạn thảo, báo cáo lãnh đạo Bộ về thực hiện chương trình soạn thảo văn bản năm 2013.
3. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để t/hiện);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
– Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post