Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT

Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)

Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT về chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 5804/2012/QĐ-BGDĐT Chuyển giao phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS) và hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

Số: 5804/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC (EMIS) VÀ HỆ THỐNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC (VEMIS)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao 02 sản phẩm sau đây của Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) cho Vụ Kế hoạch – Tài chính quản lý, sử dụng:

1. Phần mềm thông tin quản lý giáo dục (EMIS).

2. Hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) gồm 07 phân hệ:

– Phân hệ quản lý học sinh;

– Phân hệ quản lý thư viện;

– Phân hệ quản lý thiết bị;

– Phân hệ quản lý nhân sự;

– Phân hệ quản lý giảng dạy;

– Phân hệ quản lý tài chính, tài sản;

– Phân hệ giám sát, đánh giá.

Điều 2. Giám đốc Dự án SREM có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể để bàn giao sản phẩm và thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để quá trình khai thác, sử dụng được liên tục.

Vụ Kế hoạch – Tài chính được Bộ trưởng uỷ quyền quản lý bản quyền của phần mềm thông tin quản lý giáo dục và hệ thống phần mềm quản lý trường học, có trách nhiệm quản lý, sử dụng, tham mưu cập nhật, phát triển, khai thác có hiệu quả; đồng thời chuyển giao các phân hệ của VEMIS cho các vụ, cục liên quan để sử dụng vào các hoạt động quản lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Dự án SREM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Ga

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post