Quyết định 524/2013/QĐ-UBND Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 524/2013/QĐ-UBND Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 524/2013/QĐ-UBND

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

Quyết định 524/2013/QĐ-UBND công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Bạn đang xem: Quyết định 524/2013/QĐ-UBND Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

———-
Số: 524/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

Quảng Nam, ngày 08 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Nam tại Tờ trình số 65/Ttr-SNV ngày 22 tháng 01 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 41 (bốn mươi mốt) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam (theo phụ lục 1 đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– TT Tỉnh ủy, HĐND;
– TT UBND tỉnh;
– VP Chính phủ (Cục KSTTHC);
– CPVP;
– Lưu: VT, KSTTHC (
D:Tai 2013SO NOI VUcong bo TTHC SNV.01.2013.doc )

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Phước Thanh

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post