Quyết định 494/2013/QĐ-BNN-TC Phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án thuộc Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 494/2013/QĐ-BNN-TC Phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án thuộc Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 494/2013/QĐ-BNN-TC

Phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án thuộc Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”

Quyết định 494/2013/QĐ-BNN-TC phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án thuộc Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 494/2013/QĐ-BNN-TC Phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án thuộc Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–
Số: 494/QĐ-BNN-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT MỨC LƯƠNG TƯ VẤN GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN HỖ TRỢ KỸ THUẬT QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỘC DỰ ÁN “NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5113-VN được ký giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 09/8/2012;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) (Phần công việc do Ban quản lý Trung ương dự án CRSD thực hiện);

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Thế giới ngày 26/11/2012;

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-DANN-KHKT ngày 23/01/2013 của Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp phê duyệt hồ sơ mời bày tỏ quan tâm và tiêu chí đánh giá hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu Dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án – Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững;

Căn cứ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tại công văn số 273/DANN-CRSD ngày 04/02/2013 về việc phê duyệt mức lương của tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức lương tư vấn gói thầu dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án – Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững là 2.200 USD/tháng/người (Hai nghìn, hai trăm đô la Mỹ/tháng/người), bao gồm các vị trí chuyên gia tư vấn trong nước sau:

– Chuyên gia nuôi trồng thủy sản bền vững (01 người);

– Chuyên gia quản lý khai thác thủy sản gần bờ bền vững (01 người);

– Chuyên gia nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá (02 người);

– Chuyên gia giám sát đánh giá (01 người);

– Chuyên gia mua sắm đấu thầu (01 người).

Điều 2. Mức chi chuyên gia tư vấn nêu trên là mức chi trọn gói, bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuế theo quy định hiện hành; được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị dự toán gói thầu tư vấn để tổ chức đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu.

Căn cứ mức chi chuyên gia tư vấn được phê duyệt, Ban Quản lý dự án trung ương Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo các qui định hiện hành trong nước và qui định của nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Văn Thắng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post