Quyết định 471/QĐ-BTP Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 471/QĐ-BTP Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

pgdsathay
pgdsathay 06/11/2022

Quyết định 471/QĐ-BTP

Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

Sau đây, Phòng Giáo Dục Sa Thầy xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo Quyết định 471/QĐ-BTP về tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp. Đây là văn bản mới nhất do Bộ Tư pháp ban hành ngày 10/03/2020, và nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày được ban hành. Dưới đây sẽ là nội dung chi tiết của quyết định, xin mời tất cả các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Quyết định 471/QĐ-BTP Tình hình quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP
——-

Số: 471/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-BTP

Về việc công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp

———–

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình xử lý, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 của Bộ Tư pháp theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;,
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
– Bộ Tài chính;
– Các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
– Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phan Anh Tuấn

Mẫu số 10c-CK/TSC
BỘ TƯ PHÁP Mã đơn vị: 014

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

(Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Danh mục tài sản trong kỳ báo cáo được xử lý

Thu hồi

Điều chuyển

Bán

Thanh lý

Tiêu hủy

Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Ghi chú

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số lượng

Diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Cục Công tác phía Nam

Đất

1

349,2

12.571.200

12.571.200

Nhà

1

311

0

2

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ

Đất

1

2.007,70

4.525.350

4.525.350

Nhà

1

780

5.282.956

4.756.660

3

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Ô tô (37A-0999)

1

465.298

0

4

Văn phòng Bộ

Ô tô (80B-6119)

1

778.500

0

Ô tô (80A-006.94)

1

390.980

0

5

Nhà Xuất bản Tư pháp

Ô tô (31A-6550)

1

147.084

0

6

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Ô tô (25C-0091)

1

465.000

0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post