Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 - 2024 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 – 2024

pgdsathay
pgdsathay 15/01/2023

Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT

Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 – 2024

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bạn đang xem: Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT Phê duyệt danh mục SGK lớp 11 năm 2023 – 2024

Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 sẽ được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị:

  • Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam;
  • Nhà Xuất bản Đại học Huế;
  • Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4607/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 4607/QĐ-BGDĐT

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TTBGDĐT;

Theo biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 11 các môn học và hoạt động giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Quốc hội (để b/c);
– Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– Ủy ban VHGD của Quốc hội;
– Các UBND tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
– Như điều 3 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ GDTrH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023-2024

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post