Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 13/09/2022

Quyết định 45/QĐ-UBND

Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định 45/QĐ-UBND Sửa đổi việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————

Số: 45/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 127/2011/TT-BTC ngày 09/09/2011 của Bộ Tài chính quy định về phí tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh đi với người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khoá XIV- Kỳ họp thứ 6;

Xét đề nghị của Cục thuế thành phố Hà Nội tại Công văn số: 33505/CT-THNVDT ngày 20/12/2012 và báo cáo thẩm định số: 2829/STP-VBPQ ngày 19/12/2012 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Bổ sung đối tượng không phải nộp phí quy định tại Điều 1, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

Đối tượng không phải nộp phí đối với Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

+ Trẻ em dưới 15 tuổi;

+ Người có công với cách mạng quy định tại khoản 1 – Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Bổ sung mức thu phí quy định tại Điều 2, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội:

Mức thu phí tham quan khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long:

a. Người lớn: 30.000 đồng/lượt.

b. Riêng học sinh, sinh viên từ 15 tuổi trở lên (nếu có thẻ học sinh, sinh viên); Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi là công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên (xuất trình chứng minh thư hoặc bất kỳ giấy tờ khác chứng minh là người cao tuổi): 15.000 đồng/lượt.

3. Bổ sung cơ quan thu phí quy định tại Điều 3, Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 ca UBND thành phHà Nội:

Cơ quan thu phí tham quan Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long: Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post