Quyết định 4477/QĐ-BCT Bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 4477/QĐ-BCT Bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định 4477/QĐ-BCT

Bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

Quyết định 4477/QĐ-BCT năm 2013 bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” do Bộ Công thương ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 4477/QĐ-BCT Bổ sung hai cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Hà Tĩnh vào “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: 4477/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HAI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI TỈNH HÀ TĨNH VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-BCT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 1497/UBND-TM và số 1498/UBND-TM ngày 14 tháng 5 năm 2013 về việc bổ sung cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1; ý kiến bổ sung thông tin liên quan tại công văn số 432/SCT-QLTM ngày 11 tháng 6 năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung hai (02) cửa hàng xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025, cụ thể như sau:

– Một (01) cửa hàng loại II tại lý trình Km 510+150, bên phải tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh;

– Một (01) cửa hàng loại I tại lý trình Km 10+500 Quốc lộ 8B (Quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh), thuộc địa phận xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Bộ: TC, GTVT;
– UBND tỉnh Hà Tĩnh;
– Sở Công Thương Hà Tĩnh;
– Website Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, KH (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Cẩm Tú

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post