Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

pgdsathay
pgdsathay 07/11/2022

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP

Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP về Quy chế “Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tư pháp khi dự án kết thúc hoặc dự án chưa kết thúc nhưng có tài sản phải xử lý”.

Bạn đang xem: Quyết định 3876/2012/QĐ-BTP Phối hợp quản lý và xử lý tài sản dự án sử dụng vốn nhà nước

BỘ TƯ PHÁP
—————

Số: 3876/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ “PHỐI HỢP VỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ TÀI SẢN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP KHI DỰ ÁN KẾT THÚC HOẶC DỰ ÁN CHƯA KẾT THÚC NHƯNG CÓ TÀI SẢN PHẢI XỬ LÝ”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế “Phối hợp về quản lý và xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước của Bộ Tư pháp khi dự án kết thúc hoặc dự án chưa kết thúc nhưng có tài sản phải xử lý” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG

(đã ký)


Hà Hùng Cường

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post