Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Hà Tĩnh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Hà Tĩnh

pgdsathay
pgdsathay 19/10/2022

Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND

Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Hà Tĩnh

Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND về Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Trường Mầm non công lập, bán công, dân lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn đang xem: Quyết định 3598/2012/QĐ-UBND Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

———–

Số: 3598/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP, BÁN CÔNG, DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015;

Thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt ban hành “Kế hoạch thực hiện một số chính sách phát triển GDMN đến năm 2015 tỉnh Hà Tĩnh”;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 403/HĐND ngày 27/11/2012;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1569/SGDĐT-TCCB ngày 09/11/2012 (sau khi đã có ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời chế độ chính sách đối với giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các Trường Mầm non công lập, bán công, dân lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Chánh, Phó VP/UB;
– Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)


Nguyễn Thiện

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post