Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND

Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND về Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bạn đang xem: Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

————

Số: 34/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của HĐND tỉnh Quảng Nam Khoá VIII, kỳ họp thứ 6 về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 272/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh và 18 phụ lục bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn 18 huyện, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban, ngành, Đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thuế; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– VPCP (b/c);
– Website Chính phủ;
– Bộ TC, Bộ TN và MT (b/c);
– TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;
– Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Cục KT văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
– Các Ban HĐND tỉnh;
– VPTU, VP UBND, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh;
– Lưu VT, TH, VX, NC, KTN, KTTH.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Phước Thanh

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post