Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012. - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012.

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012.

Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012.

Bạn đang xem: Quyết định 333/2012/QĐ-UBDT Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012.

ỦY BAN DÂN TỘC
———

Số: 333/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2011, 2012

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 22 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong kỳ thi Quốc gia năm 2011, 2012 (có danh sách kèm theo);

Điều 2. Số tiền thưởng cho mỗi cá nhân là 1.050.000đ (chi từ nguồn chính trị phí năm 2012 của Ủy ban Dân tộc);

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Dân tộc, Chánh Văn phòng Ủy ban, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lãnh đạo UBDT;
– Website UBDT;
– Phòng KT-TV (02 bản);
– Lưu: VT, TĐKT (05 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)


Giàng Seo Phử

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post