Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

pgdsathay
pgdsathay 05/11/2022

Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC đính chính Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 3312/2012/QĐ-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

BỘ TÀI CHÍNH
————

Số: 3312/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 188/2012/TT-BTC NGÀY 7/11/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN VÀ CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 của Quốc hội ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/09/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 7/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản như sau:

1. Tại Khoản 2 Điều 5 đã in là:

“Chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính…”.

Sửa lại là:

“Chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính…”.

2. Tại “Nơi nhận” đã in là:

“Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam

Sửa lại là:

“Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và là một phần không tách rời của Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 7/11/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam;
– Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;
– Công báo;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Website Chính phủ;
– Website Bộ Tài chính;
– Vụ NSNN, Vụ PC;
– Lưu: VT, VP.
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post