Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 11 năm 2012 về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bạn đang xem: Quyết định 2939/QĐ-BNN-ĐMDN Về đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

——–
Số: 2939/QĐ-BNN-ĐMDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH NĂM 2012 CỦA TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

——–
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Công văn số 1685/LĐTBXH-LĐTL ngày 25/3/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2012 của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty TNHH một thành viên tại Tờ trình số 693/TCTXD/TC-HC và Tờ trình số 695/TCTXD/TC-HC ngày 16/11/2012 về đề nghị thẩm định và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng – Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký đơn giá tiền lương của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty TNHH một thành viên năm 2012, như sau:

1. Đơn giá tiền lương theo doanh thu: 978 đồng/1000 đồng (tổng doanh thu – tổng chi phí (chưa có lương).

2. Quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá của lao động trong biên chế thuộc Công ty mẹ: 28,500 tỷ đồng.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch của nhân công trực tiếp do Tổng công ty xác định căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý gồm (9 người): Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên là: 1.694,0 triệu đồng.

* Tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 của Tổng công ty – đăng ký trong Kế hoạch tiền lương:

– Tổng doanh thu: 595.000 triệu đồng.

– Tổng chi phí (chưa có lương): 524.694 triệu đồng.

– Lợi nhuận: 1.500 triệu đồng.

– Nộp ngân sách: 14.000 triệu đồng.

Điều 3. Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm:

1. Căn cứ đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của Viên chức quản lý để xác định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Điều 8 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Thực hiện trả lương cho cán bộ công nhân viên theo quy chế trả lương của Tổng công ty; thực hiện quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với Viên chức quản lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH và Điều 26 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng – Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Kiểm soát viên Tcty (để giám sát);
– Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Diệp Kỉnh Tần

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post