Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT

Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam

Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án “Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái” trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam do Tổ chức Nông lâm thế giới – ICRAF tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 279/2013/QĐ-BNN-HTQT Xây dựng thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

————
Số: 279/QĐ-BNN-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “XÂY DỰNG CÁC THỬ NGHIỆM NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TỈNH SƠN LA, ĐIỆN BIÊN VÀ YÊN BÁI” TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN NÔNG LÂM KẾT HỢP CHO SINH KẾ CÁC NÔNG HỘ NHỎ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM DO TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU NÔNG LÂM THẾ GIỚI – ICRAF TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 8 năm 2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thoả thuận hợp tác ký ngày 05 tháng 6 năm 2012 về việc thực hiện dự án “Xây dựng các thử nghiệm nông lâm kết hp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái” trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam giữa Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Tổ chức Nông lâm thế giới – ICRAF;

Xét đề nghị của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 35/KHLN/ĐT&HTQT ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc trình Bộ phê duyệt dự án “Xây dựng các thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái” trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam do Tổ chức Nông lâm thế giới – ICRAF tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Xây dựng các thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái” trong khuôn khdự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bc Việt Nam với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: “Xây dựng các thử nghiệm nông lâm kết hợp tại tỉnh Sơn La, Điện Biên và Yên Bái” trong khuôn khổ dự án Nông Lâm kết hợp cho sinh kế các nông hộ nhỏ vùng Tây Bắc Việt Nam.

2. Nhà tài trợ: Tổ chức Nông lâm thế giới – ICRAF.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ dự án: Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp vùng Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Sơn La, Điện Biên và Yên Bái.

6. Thi gian thực hiện dự án: Từ 12/2011 – 6/2016

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Cải thiện hiệu quả của các hệ thống canh tác của nông hộ nhỏ tại khu vực Tây Bắc Việt Nam thông qua giải pháp nông lâm kết hợp nhằm tăng gia sản lượng của các cây ngắn ngày và vật nuôi kết hợp hướng đến các hệ thống sản xuất bền vững, đa dạng hơn và đem lại lợi nhuận tốt hơn từ các sản phẩm từ cây.

b) Các kết quả dự kiến của dự án:

Xây dựng được 5 mô hình nông lâm kết hợp nhằm xác định hệ thống nông lâm kết hợp tốt nhất cho 3 vùng sinh thái nông nghiệp theo đai độ cao tại tỉnh Sơn La và Đin Biên.

Xây dựng được 5 vườn ươm nông hộ tại 03 tỉnh của dự án

Đào tạo TOT cho 20 cán bộ vườn ươm, tổ chức 1 lớp thăm quan học tập tại Bắc Kạn.

Điều tra đánh giá và lựa chọn được 30 cây Sơn tra bố mẹ chất lượng cao tại vùng dự án.

8. Tổng vốn của dự án:

Tổng vốn của dự án: 149,994 AUD nguyên tệ, tương đương 158,993.64 USD.

Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao cho Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với các Sở Nông nghiệp và PTNT: Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và cơ quan liên quan, nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thoả thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài, đồng thi quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ dự án có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường, Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế), Cục Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp vùng Tây Bắc thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ;
Các Bộ: KH & ĐT, TC;
PACCOM (105A Quan Thánh);
Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 16).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Bá Bổng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post