Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

pgdsathay
pgdsathay 17/09/2022

Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ

Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Quyết định 2747/QĐ-TCHQ năm 2012 về Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Bạn đang xem: Quyết định 2747/2012QĐ-TCHQ Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

———————
Số: 2747/QĐ-TCHQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Điều chỉnh số liệu thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c),
– Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);
– Vụ Pháp chế Bộ Tài chính (để theo đõi);
– Cục Tin học và Thống kê Tài chính (để biết);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(đã ký)


Nguyễn Công Bình

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post