Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT

Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017

Nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo 896. Ngày 13/07/2017, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã ký quyết định số 2378/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết quyết định tại đây.

Bạn đang xem: Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017

Nội dung Quyết định 2378/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2378/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896);

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra, Tổ Công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ và các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– BT Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– BCĐ896 (qua VPCP);
– Website Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, PC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 896 NĂM 2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2378/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (gọi tắt là Đề án 896); Quyết định số 435/QĐ-BCĐ896 ngày 24 tháng 6 năm 2017 của Trưởng Ban chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2017 như sau:

Phần I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án 896 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Chỉ đạo 896.

2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2017 để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án 896.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án 896 và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896.

2. Các hoạt động triển khai Đề án 896 phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Các nội dung của Kế hoạch để triển khai nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án 896 bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

4. Đề cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án 896.

Phần II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

I. Nội dung công việc

1. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

a) Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì triển khai.

c) Tham gia các hoạt động thuộc phạm vi Đề án 896 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai gồm:

– Hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương;

– Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

d) Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

a) Tiếp tục thực hiện hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Xây dựng và trình Chính phủ thông qua Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Triển khai Nghị quyết của Chính phủ

– Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục

a) Nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

b) Nghiên cứu, đề xuất phương án thu thập thông tin, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

c) Nghiên cứu, đề xuất phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

d) Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và phần mềm cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục.

4. Tổ chức họp, hội thảo phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án 896

a) Tổ chức họp Tổ công tác thực hiện Đề án 896 của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, cho ý kiến về các nội dung:

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 896 của Bộ năm 2017;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo lộ trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Tổ chức các cuộc hội thảo, họp, tham vấn về các nội dung:

– Thực hiện triển khai Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của Bộ;

– Kết quả hệ thống hóa bổ sung, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phương án xây dựng cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, phương án thu thập thông tin, cập nhật và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục, phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post