Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND

Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-
Số: 2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ MAY HÀ DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-UBND NGÀY 13/01/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dạy nghề được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/05/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 10/02/2003 của UBND thị xã Hà Đông về việc thành lập Trung tâm dạy nghề may Hà Dương;

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội tại Công văn số 2595/LĐTBXH-QLĐTN ngày 21 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau:

“Sử dụng các nguồn thu khác hợp pháp theo quy định của pháp luật (nếu có): viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng; nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất, chi trả cho hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm”.

2. Sửa đổi và bổ sung khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Phòng tuyển sinh:

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, xác định vùng tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh và phương thức tuyển sinh.

Phát hồ sơ cho học viên và hướng dẫn học viên kê khai. Sau đó tiếp nhận hồ sơ học viên và tư vấn cho học viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia khóa đào tạo.

Trung tâm dạy nghề miễn phí: cho học viên là người khuyết tật; con của các gia đình hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định hiện hành và các đối tượng khác.

Trung tâm có chỗ ăn, ở cho toàn bộ các học viên được tuyển sinh vào học nghề tại Trung tâm (được miễn phí toàn bộ tiền ăn, ở tại Trung tâm). Kết thúc khóa đào tạo học viên sẽ được tuyển dụng làm việc tại Trung tâm hoặc giới thiệu học viên với các doanh nghiệp, nhà máy trong và ngoài nước để tạo cơ hội việc làm”.

3. Bỏ khoản 3 Điều 26.

4. Sửa đổi và bổ sung Điều 30 như sau:

“Nguồn tài chính của Trung tâm bao gồm:

– Nguồn vốn góp của chủ đầu tư ban đầu.

– Thu từ hoạt động dịch vụ.

– Lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết, lãi tiền gửi ngân hàng.

– Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật.

– Nguồn khác, gồm: Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của cán bộ, viên chức trong đơn vị; Nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Trung tâm dạy nghề may Hà Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND TP; (để b/cáo);
– Như điều 3;
– UBND quận Hà Đông;
– VPUBTP; PVP Đỗ Đình Hồng,
– Phòng VX, TH;
– Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post