Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg

Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bạn đang xem: Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————-

Số: 1831/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY NĂM 2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 696.264 triệu đồng (sáu trăm chín mươi sáu tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu đồng) để thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nàm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post