Quyết định 174/2013/QĐ-BXD Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 174/2013/QĐ-BXD Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 174/2013/QĐ-BXD

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quyết định 174/2013/QĐ-BXD về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 174/2013/QĐ-BXD Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

BỘ XÂY DỰNG
——–
Số: 174/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2012 về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website BXD;
– Lưu VT, PC (3).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

KẾ HOẠCH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được phân công tại kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau:

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến trong các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

b) Xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được thực hiện công khai, dân chủ, rộng rãi và thực hiện bằng các hình thức được cụ thể hóa trong kế hoạch của Bộ; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả;

c) Nội dung ý kiến phải bám sát vào các quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung hoạt động

a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành, các cơ quan trực thuộc Bộ.

b) Tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý, các Hiệp hội, Hội chuyên ngành, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Hình thức thực hiện

a) Lập chuyên mục “lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và đăng tải thông tin về kế hoạch, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trên trang thông tin này;

b) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức để phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến; thảo luận và lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên các báo, tạp chí của ngành;

c) Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, các Hiệp hội có liên quan đến phạm vi quản lý của ngành Xây dựng

d) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị trực thuộc Bộ (bao gồm các đơn vị cơ quan Bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ quản lý), của các Hiệp hội chuyên ngành liên quan đến hoạt động xây dựng.

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.

e) Tổ chức cuộc họp của tổ dự thảo báo cáo do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thảo luận nội dung báo cáo;

f) Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp bao gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và một số đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Tổ giúp việc có nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Hiến pháp. Gửi tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của ngành để đăng tải.

– Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp: Hội thảo, hội nghị …

– Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.

– Tổ chức cuộc họp của Tổ để thảo luận nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

– Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do Bộ quản lý tổ chức lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trong đơn vị mình; tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, chỉnh lý lập báo cáo.

2. Phân công thực hiện

a) Xây dựng Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 20/01/2013.

b) Xây dựng, tổng hợp các tài liệu giới thiệu, phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Hiến pháp.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 31/01/2013.

c) Tổ chức đăng tải tài liệu về nội dung góp ý, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông tin điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của ngành.

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung tâm thông tin và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 01/02/2013.

d) Triển khai lấy ý kiến góp ý về Hiến pháp sửa đổi

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 28/02/2013.

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và xây dựng báo cáo tổng hợp.

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 10/3/2013.

e) Tổ chức cuộc họp của Tổ giúp việc để thảo luận nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 15/3/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thứ trưởng Cao Lại Quang là Tổ trưởng Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

2. Vụ Pháp chế là bộ phận thường trực, giúp Bộ trưởng và Thứ trưởng Cao Lại Quang theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công thực hiện.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các hoạt động theo kế hoạch này.

4. Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán triển khai kế hoạch; thẩm định, bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này, xác định việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung, yêu cầu của việc lấy ý kiến; tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

6. Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Trung tâm thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, nội dung và kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và báo, tạp chí để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Xây dựng trang chuyên mục về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời kịp thời đăng tải những ý kiến đóng góp. Tập hợp ý kiến và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, lập báo cáo.

7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

a) Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch tài chính và Văn phòng Bộ. Việc sử dụng các nguồn kinh phí nói trên phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

b) Căn cứ vào Kế hoạch này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí hoạt động, gửi Văn phòng Bộ cho ý kiến và Vụ Kế hoạch tài chính thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

c) Đối với các đơn vị như: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thanh tra Bộ Xây dựng, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ lập dự trù kinh phí cho hoạt động về lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post