Quyết định 173/2013/QĐ-BXD Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 173/2013/QĐ-BXD Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 173/2013/QĐ-BXD

Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quyết định 173/2013/QĐ-BXD về thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bạn đang xem: Quyết định 173/2013/QĐ-BXD Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

BỘ XÂY DỰNG
——–
Số: 173/QĐ-BXD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ GIÚP VIỆC CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2012 về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Tổ trưởng

2. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Tổ phó thường trực

3. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ – Tổ phó

4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ – Tổ phó

5. Ông Nguyễn Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ KHTC – Tổ phó

6. Ông Đặng Kim Giao, Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tổ viên

7. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Tổ viên

8. Bà Lương Kim Loan, Chuyên viên Vụ Pháp chế – Tổ viên

9. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế – Tổ viên

10. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ Pháp chế – Tổ viên

11. Bà Đặng Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế – Tổ viên

Điều 2. Tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ chức năng và Văn phòng Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Tổ được hoàn thành.

Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ giúp việc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website BXD;
– Lưu VT, PC (3)

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post