Quyết định 1718/QĐ-BYT Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 - 2025 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1718/QĐ-BYT Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 1718/QĐ-BYT

Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025

Vào ngày 08/05/2019 Bộ Y tế Quyết định 1718/QĐ-BYT về việc tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 23/05/2019. Sau đây là nội dung của quyết định, mòi các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Quyết định 1718/QĐ-BYT Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025

Theo đó, quyết định sẽ tập trung vào một số vấn đề sau:

  • Thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư đông.
  • Đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cấp bách để bổ sung danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề tại các trạm y tế xã, phường, ưu tiên quản lý bệnh không lây nhiễm.
  • Xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng.
  • Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, đề chương chuyển giao kỹ thuật.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1718/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 1718/QĐ-BYT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN Y TẾ XÃ, PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và tương đương căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ; Phó TTg Vũ Đức Đam;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Tài chính; Kế hoạch đầu tư;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ;
– Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Website Bộ Y tế;
– Lưu: VT, Cục QLKCB, KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

ĐỀ ÁN

“TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO Y TẾ XÃ, PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1718/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2019)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

– Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng công tác khám, chữa bệnh còn hạn chế nhất là ở các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa do thiếu cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu.

– Đối với các xã chưa có bác sĩ, việc luân phiên bác sĩ từ tuyến huyện về khám, chữa bệnh tại xã một số buổi trong tuần là giải pháp để người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám bệnh tại Trạm y tế xã. Nhiều Trạm y tế xã năng lực chuyên môn của y tế xã, phường chưa thực hiện hết danh mục kỹ thuật theo quy định nên chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

– Hệ thống y tế Việt Nam có mạng lưới rộng khắp từ Trung ương đến trạm y tế xã, phường. Y tế cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ là bộ phận gác cổng của hệ thống y tế.

– Việc cử cán bộ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã phường có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại địa phương, tiến tới sự công bằng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng, miền trong cả nước, đồng thời có tác dụng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ có trình độ chuyên môn để từng bước đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân tại địa phương, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

2. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

– Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

– Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

– Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

– Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020;

– Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;

– Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của TTCP về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Căn cứ Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã giai đoạn 2018-2020.

3. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN:

3.1. Mục tiêu chung:

– Nâng cao chất lượng chuyên môn tại y tế xã, phường tạo tiền đề cho việc tổ chức hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo 3 cấp chuyên môn. Tổ chức hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với y tế học đường và phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Phát triển mạnh hệ thống cấp cứu tại cộng đồng và trước khi vào bệnh viện.

– Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Đảm bảo đến năm 2020: ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; Đến năm 2025: 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; Giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Trước mắt tập trung đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật cấp bách để bổ sung danh mục kỹ thuật, phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề tại các trạm y tế xã, phường, ưu tiên quản lý bệnh không lây nhiễm.

b) Xây dựng mạng lưới trạm y tế xã, phường tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về khám, chữa bệnh, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để nâng cao chất lượng.

c) Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, đề chương chuyển giao kỹ thuật của danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc các chuyên khoa, chuyên ngành có người bệnh khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường. Tổ chức các khóa đào tạo tại chỗ hoặc đào tạo từ xa sử dụng Telemedicin hoặc e-learning nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, quản lý như kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh…. Đào tạo TOT cho các bệnh viện tuyến dưới.

d) Hoàn thiện cơ chế tài chính, danh mục trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao… để phục vụ công tác chuyển giao kỹ thuật đạt hiệu quả.

đ) Thí điểm thành lập phòng khám vệ tinh của một số bệnh viện quận, huyện, bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương đặt tại trạm y tế xã, phường, khu dân cư đông.

4. NGUYÊN TẮC CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT:

a) Cử cán bộ chuyên môn hoặc kíp cán bộ chuyên môn (gọi tắt là cán bộ đi chuyển giao) từ bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến trên, Trung tâm y tế huyện (sau đây gọt tắt là bệnh viện tuyến trên) xuống đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Thời gian cử cán bộ đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật theo Đề án, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Một bệnh viện tuyến trên có thể cử cán bộ giúp đỡ nhiều trạm y tế xã, phường. Ngược lại, một trạm y tế xã, phường có thể nhận cán bộ của nhiều bệnh viện tuyến trên về chuyển giao.

c) Thời gian thực hiện đề án giai đoạn 2019-2025

5. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐI CHUYỂN GIAO:

a) Chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng theo chế độ quy định.

b) Các quyền lợi khác như: Thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có).

c) Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn; tiền báo cáo viên theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hiện hành khi tham gia các lớp tập huấn trong thời gian chuyển giao kỹ thuật.

d) Chế độ công tác phí của cán bộ đi chuyển giao được áp dụng mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị phí.

6. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

a) Triển khai chủ trương của Đề án:

– Bộ Y tế phổ biến, quán triệt chủ trương cử cán bộ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trên đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường trong Quý 02/2019.

– Bộ Y tế chỉ định các bệnh viện có trách nhiệm cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường. Chỉ định các Sở Y tế tiếp nhận cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường (có Phụ lục số 1 kèm theo).

– Xây dựng danh mục kỹ thuật, gói kỹ thuật thuộc 22 chuyên khoa, chuyên ngành có người bệnh khám, chữa bệnh ở tuyến xã, phường (có Phụ lục số 2 kèm theo).

b) Các bệnh viện tuyến trên:

– Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các bệnh viện tuyến trên phối hợp cùng các Sở Y tế, lãnh đạo các trung tâm y tế, xây dựng nội dung kế hoạch cử và tiếp nhận cán bộ đi chuyển giao trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

– Các bệnh viện tuyến trên khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu của các trạm y tế xã phường để cử cán bộ đi chuyển giao phù hợp.

– Bệnh viện cử cán bộ đi luân phiên có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để cán bộ đi chuyển giao yên tâm làm việc có hiệu quả. Trạm y tế xã, phường tiếp nhận cán bộ tới chuyển giao có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần và cơ sở vật chất (ăn ở, đi lại …) để cán bộ tới chuyển giao hoàn thành nhiệm vụ.

– Bộ Y tế bổ sung kinh phí để các bệnh viện tuyến trên đáp ứng công việc khám bệnh, chữa bệnh và đào tạo.

c) Các Sở Y tế:

– Lập danh sách các Trung tâm y tế có trạm y tế xã, phường cần tiếp nhận cán bộ đi chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trên.

– Giao nhiệm vụ một số trạm y tế xã, phường đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

– Thẩm định, phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường khi có cán bộ tuyến trên xuống khám bệnh, chữa bệnh

– Bố trí nhân lực tại các trạm y tế xã, phường đảm bảo việc tiếp nhận chuyên môn, đào tạo từ các cán bộ bệnh viện tuyến trên.

– Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu từ 5.000-10.000 tại mỗi cơ sở trạm y tế xã, phường.

– Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

– Chỉ đạo việc cung ứng thuốc đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế về danh mục thuốc được BHYT thanh toán tại tuyến xã.

– Chỉ đạo việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế thuận lợi.

d) Các Trung tâm Y tế tuyến huyện:

– Đề xuất yêu cầu sát với thực tế, báo cáo Sở Y tế để các bệnh viện tuyến trên đáp ứng hiệu quả các yêu cầu đề ra (về chất lượng cán bộ đến đào tạo, chuyển giao kỹ thuật) trên cơ sở có tham khảo kết quả công tác chỉ đạo tuyến trước đây.

– Thống nhất với các bệnh viện tuyến trên kế hoạch về số lượng cán bộ, chuyên khoa, thời gian và các nội dung liên quan sau đó báo cáo Bộ Y tế.

7. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025 trong các cơ sở y tế được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho Bộ Y tế và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, từ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác; trong đó:

a) Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: Các bệnh viện xây dựng dự án đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo các nội dung của đề án giai đoạn 2019-2025 gửi Bộ Y tế phê duyệt. Bộ Y tế bảo đảm kinh phí cho các bệnh viện tuyến trung ương cử cán bộ đi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật giúp các trạm y tế.

b) Sở Y tế xây dựng đề án “Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025” của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bảo đảm kinh phí hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên thuộc địa phương quản lý cho các trạm y tế để thực hiện Đề án.

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

– Là đơn vị thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án

– Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm thực hiện đề án, báo cáo Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện tuyến trên xây dựng dự án của đơn vị.

– Tham gia một số hoạt động của đề án.

b) Vụ Kế hoạch – Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, bố trí kinh phí, hướng dẫn hoạt động tài chính của đề án.

c) Vụ Bảo hiểm y tế:

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các Sở Y tế hướng dẫn việc thanh toán BHYT tại các trạm y tế xã, phường.

d) Vụ truyền thông thi đua khen thưởng:

Đầu mối, xây dựng Kế hoạch các hoạt động truyền thông triển khai thực hiện Đề án, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương và đoàn thể xã hội tạo điều kiện (nhân lực và vật lực) cho cán bộ đi chuyển giao từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường về công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kỹ năng tư vấn truyền thông, kỹ năng cung cấp thông tin giáo dục sức khỏe cho các cán bộ đi luân phiên và các cán bộ địa phương;

– Xây dựng và tuyên truyền tuyến tin, bài, ảnh, phóng sự tài liệu về triển khai Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tạo sự ủng hộ, chia sẻ của cộng đồng xã hội đối với ngành Y tế.

đ) Các Vụ, Cục khác: Thực hiện các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Y tế giao khi có yêu cầu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post