Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

pgdsathay
pgdsathay 14/11/2022

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg

Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg về đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————
Số: 171/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTgngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành theo Quyết định số61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh từ loại trường dân lập sang loại hình trường tư thục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 63/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
– Lưu: Văn thư, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post