Quyết định 165/QĐ-TTg Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 165/QĐ-TTg Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ

pgdsathay
pgdsathay 10/09/2022

Quyết định 165/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ

Quyết định 165/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ.

Bạn đang xem: Quyết định 165/QĐ-TTg Về việc phê duyệt và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–
Số: 165/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ
CÁC NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
VÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

———————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 385/TTr-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về vận tải đường bộ.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Cuộc họp Bộ trưởng Giao thông vận tải ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia tổ chức tại Lào từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: GTVT, Quốc phòng, Công an,
Công Thương, Tài chính, NG, TP;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;
Các Vụ; TH, KTN, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)


Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post