Quyết định 1617/QĐ-BTC Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1617/QĐ-BTC Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

pgdsathay
pgdsathay 12/09/2022

Quyết định 1617/QĐ-BTC

Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

Quyết định 1617/QĐ-BTC ngày 18/08/2017 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Theo đó, quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành và áp dụng đối với Người phát ngôn Bộ Tài chính, Người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài viết duới đây.

Bạn đang xem: Quyết định 1617/QĐ-BTC Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí

Nội dung Quyết định 1617/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Số: 1617/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA
BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BTC ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

Điều 3. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Văn phòng Chính phủ;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
– Các Cơ quan thông tấn báo chí;
– Lưu: VT, VP

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Quy chế này áp dụng đối với Người phát ngôn Bộ Tài chính, Người được ủy quyền phát ngôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ).

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Người phát ngôn) bao gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chính;

b) Một Thứ trưởng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;

Họ tên, chức vụ, điện thoại, email của Người phát ngôn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), trong thời hạn 12 giờ kể từ khi Bộ trưởng ký văn bản giao nhiệm vụ.

c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm: Các Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hoặc người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề liên quan (sau đây gọi chung là Người được ủy quyền phát ngôn).

2. Người được ủy quyền phát ngôn (điểm c khoản 1 Điều này) chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính không phải là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, được phép cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 3. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm báo chí, tuyên truyền của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí ngành Tài chính.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, thông tin báo chí nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khi được yêu cầu.

6. Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn, Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Thứ trưởng được giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

2. Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí thông qua các hình thức quy định tại Điều 3 Quy chế này.

Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Trường hợp xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận.

2. Đối với sự cố liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều tỉnh, thành phố, Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu Bộ Tài chính được Chính phủ giao chủ trì xử lý mà cần có ngay thông tin ban đầu của Bộ Tài chính thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra và phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

3. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Khoản 1 Điều này.

4. Khi có căn cứ xác định rõ báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do Bộ Tài chính quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề hoặc cung cấp thông tin cho báo chí tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post