Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành

pgdsathay
pgdsathay 04/11/2022

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam

Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 15/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam Điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Nam ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

——–
Số: 15/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Công văn số 09/CV-TTHĐND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu lệ phí trước bạ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm II Điều 1 của Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh như sau:

– Điều chỉnh giảm tỷ lệ phần trăm (%) mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) mức thu là:10%.

– Đối vối ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần 2 trở đi mức thu lệ phí trước bạ là: 2%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ;
– Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
– TTTU; TT HĐND, UBND tỉnh;
– Như điều 3;
– Các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
– Website Hà Nam, TT Công báo;
– Lưu VT, NC (S) KTTH.
QD 10 LPTB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Tiến Dũng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post