Quyết định 1436/QĐ-BKHCN Thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1436/QĐ-BKHCN Thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 1436/QĐ-BKHCN

Thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012

Quyết định 1436/QĐ-BKHCN năm 2012 thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 1436/QĐ-BKHCN Thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
———————
Số: 1436/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN TỔ CHỨC CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2012 (INTERNATIONAL TECHMART VIETNAM 2012)

—————————
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN;

Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-BKHCN ngày 19/6/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc giao nhiệm vụ cho Cục Thông tin KH&CN Quốc gia thực hiện nhiệm vụ “Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012”;

Căn cứ Quyết định số 1432/QĐ-BKHCN ngày 25/6/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc thành lập Ban Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2012. Danh sách các Trưởng Tiểu ban và thành viên được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các phần việc được phân công và trình Ban Tổ chức; Tổ chức thực hiện các phần việc liên quan sau khi được phê duyệt. Các Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Ông/Bà có tên trong danh sách các Tiểu ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Quân (để báo cáo);
– Cục TTKH&CNQG;
– Sở KH&CN Tp.Hồ Chí Minh;
– Sở KH&CN Hà Nội;
– Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Việt Thanh

DANH SÁCH
THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN TỔ CHỨC CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2012

(Kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tiểu ban tổ chức, lễ tân

STT Họ và tên
Chức vụ, đơn vị
Chức danh
1 Ông Phạm Công Tạc Chánh Văn phòng Bộ Trưởng Tiểu ban
2 Ông Đỗ Việt Trung Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Phó trưởng Tiểu ban
3 Ông Vũ Như Hạnh Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội Phó trưởng Tiểu ban
4 Bà Trương Thùy Trang Phó Giám đốc Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh Phó trưởng Tiểu ban
5 Ông Đặng Xuân Chế Chánh Văn phòng, Cục TT KH&CN Quốc gia Phó trưởng Tiểu ban
6 Bà Hà Thị Lâm Hồng Vụ phó Vụ Hợp tác quốc tế Phó trưởng Tiểu ban
7 Ông Hoàng Minh Thức Phó Chánh Văn phòng Bộ Thành viên
8 Ông Nguyễn Trường Giang Chánh Văn phòng Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh Thành viên
9 Bà Phạm Kim Dung Phó Chánh văn phòng Sở KH&CN TP. Hà Nội Thành viên
10 Ông Đinh Việt Bách Trưởng phòng tổ chức và cán bộ, Vụ TCCB Thành viên
11 Bà Vũ Thùy Liên Phó GĐ TT GDTTCNVN, Cục TT KH&CN Quốc gia Thành viên
12 Bà Lê Ngân Giang Phó phòng thi đua khen thưởng, Văn phòng Bộ KH&CN Thành viên

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post