Quyết định 1285/2013/QĐ-BGTVT Triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1285/2013/QĐ-BGTVT Triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 1285/2013/QĐ-BGTVT

Triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi

Quyết định 1285/2013/QĐ-BGTVT về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 1285/2013/QĐ-BGTVT Triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 1285/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC ĐỂ TRIỂN KHAI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ VÀ TRỰC CA THUYỀN VIÊN SỬA ĐỔI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác) gồm các thành viên có danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”, cụ thể:

a) Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện Đề án.

2. Chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổ Công tác trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án.

3. Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo gửi Tổ chức Hàng hải quốc tế – IMO về việc thực thi Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (gọi tắt là Công ước STCW78/2010).

4. Thực hiện các công việc chỉ đạo khác liên quan đến triển khai Công ước STCW 78/2010.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công tác

1. Giúp Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010”.

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả về việc thực thi Công ước STCW 78/2010.

3. Có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai Công ước STCW 78/2010 .

4. Đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết vượt thẩm quyền, các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Công ước STCW 78/2010 với Ban Chỉ đạo để xem xét, quyết định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác được bố trí từ ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí khác và được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác được sử dụng con dấu của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như khoản 2 Điều 6;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;
– Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên;
– Văn phòng IMO Việt Nam;
– Website Bộ GTVT;
– Lưu: VT,TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh La Thăng

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Ông Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ GTVT – Trưởng Ban;

2. Ông Trần Bảo Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó Trưởng Ban thường trực;

3. Ông Phạm Thanh Tùng – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Nhật – Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Phó Trưởng Ban;

5. Ông Nguyễn Vũ Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Chí Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Hoàng – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thành viên;

8. Ông Lương Công Nhớ – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Thư – Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

10. Ông Phan Nguyễn Hải Hà – Trưởng Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam – Thành viên.

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC
(Kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. Khối điều hành:

1. Ông Trần Bảo Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Thiên Thu – Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Vũ Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam – Tổ phó;

4. Ông Lương Công Nhớ – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Văn Thư – Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

6. Ông Phan Văn Tại – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

7. Ông Trương Thanh Dũng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

8. Ông Phan Nguyễn Hải Hà – Trưởng Văn phòng IMO Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ – Thành viên kiêm Thư ký trường trực.

II. Các nhóm kỹ thuật trực tiếp triển khai

Nhóm I. Ngành Điều khiển tàu biển:

1. Ông Đinh Xuân Mạnh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải – Trưởng nhóm;

2. Ông Lê Văn Ty – Trưởng khoa Hàng hải, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Phó Trưởng nhóm;

3. Ông Nguyễn Thành Vinh – Đánh giá viên trưởng Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý và an toàn, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thành viên;

4. Ông Nguyễn Kim Phương – Phó Trưởng khoa Điều khiển tàu biển, Trường Đại học Hàng hải – Thành viên;

5. Ông Lưu Việt Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực hàng hải và Xuất khẩu lao động, Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Hoàng – Trưởng khoa Điều khiển tàu biển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

7. Ông Bùi Mạnh Cường – Phó trưởng Ban Quản lý khai thác tàu biển, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Thành viên.

Nhóm II. Ngành Máy tàu biển:

1. Trịnh Bá Trung – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Trường Đại học Hàng hải – Trưởng nhóm;

2. Ông Lê Văn Vang – Trưởng khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh – Phó Trưởng nhóm;

3. Nguyễn Trí Minh – Trưởng khoa Máy tàu biển, Trường Đại học Hàng hải – Thành viên

4. Ông Đào Ngọc Xuất – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Cục Đăng kiểm Việt Nam – Thành viên;

5. Ông Đỗ Hồng Hải – Phó trưởng Xưởng – Đội tàu, Trường Cao đẳng Hàng hải I – Thành viên;

6. Ông Ngô Đông Tuyên – Trưởng khoa Cơ khí Khai thác máy tàu biển, Trường Cao đẳng nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

7. Ông Bùi Văn Các – Phó Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Thành viên.

Nhóm III. Tổng hợp

1. Ông Trần Việt Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế – Trưởng nhóm;

2. Ông Nguyễn Hồng Việt – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Phó Trưởng nhóm;

3. Ông Trần Công Sáng – Phó Trưởng phòng TCCB, Cục Hàng hải Việt Nam – Thành viên;

4. Bà Hà Thị Hồng Khang – Chuyên viên chính Vụ Tài chính – Thành viên;

5. Ông Nguyễn Đức Thuyết – Chuyên viên Vụ Môi trường – Thành viên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post