Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

pgdsathay
pgdsathay 17/10/2022

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh

Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh quản lý.

Bạn đang xem: Quyết định 12/2013/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh Thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ CHỮA BỆNH DO SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng;

Xét Tờ trình số 11533/TTrLS-SLĐTBXH-STC ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính; Công văn số 2355/LĐTBXH-KH ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 391/STP-VB ngày 28 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay áp dụng mức hỗ trợ tối thiểu cho đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Điều 7 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các cơ sở chữa bệnh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn:

a) Hỗ trợ toàn bộ tiền ăn mức 30.000 đồng/người/ngày (bình quân 900.000 đồng/người/tháng) đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh trong thời gian chấp hành quyết định đối với các trường hợp sau đây:

– Người thuộc hộ nghèo;

– Người thuộc gia đình chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

– Người chưa thành niên;

– Người bị nhiễm HIV/AIDS;

– Người không có nơi cư trú nhất định.

b) Hỗ trợ tiền ăn mức 15.000 đồng/người/ngày (bình quân 450.000 đồng/người/tháng) đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh không thuộc các trường hợp nêu trên và đối tượng đang lưu trú tạm thời tại Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu.

2. Mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết:

Hỗ trợ mức 400.000 đồng/người/năm hoặc một lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 01 năm.

3. Chi phí học nghề:

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, nếu chưa qua đào tạo nghề và có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ kinh phí học nghề trình độ sơ cấp với mức là 2.000.000 đồng/người/khóa học; không hỗ trợ tiền học nghề cho những đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh từ lần thứ hai trở đi.

4. Chi phí hoạt động văn thể:

Hỗ trợ mức 50.000 đồng/người/năm hoặc một lần chấp hành quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành quyết định dưới 01 năm.

5. Tiền vệ sinh phụ nữ:

Hỗ trợ 20.000 đồng/người/tháng;

6. Tiền ăn đường, tiền tàu xe:

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh sau khi chấp hành xong quyết định được trở về cộng đồng; trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc bản thân không có thu nhập từ kết quả lao động tại Trung tâm và địa chỉ đã được xác định rõ ràng thì khi trở về nơi cư trú được trợ cấp các khoản sau:

– Tiền ăn là 40.000 đồng/người/ngày trong những ngày đi đường, tối đa không quá 05 ngày;

– Tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

Điều 2. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh các chế độ hỗ trợ đối với đối tượng cai nghiện ma túy trong cơ sở chữa bệnh nêu trên cụ thể như sau:

– Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết, tiền ăn đường trở về cộng đồng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2012;

– Kinh phí hỗ trợ học nghề áp dụng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Điều 3. Giao Sở Tài chính thành phố chủ trì phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định đối với đối tượng cai nghiện ma túy và người bán dâm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 87/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 và nội dung về vận dụng chế độ hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH cho đối tượng mại dâm và cai nghiện ma túy tại Công văn số 1293/UBND-VX ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Minh Trí

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post