Quyết định 1078/QĐ-UBND Mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 1078/QĐ-UBND Mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Quyết định 1078/QĐ-UBND

Mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012

Quyết định 1078/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012 do tỉnh Sơn La ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 1078/QĐ-UBND Mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Số: 1078/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO NĂM 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 465/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế cho 93 người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2012, cụ thể như sau:

STT

Tên huyện, thành phố

Số lượng thẻ

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

21

Danh sách họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của từng người được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt và lưu tại Sở.

2

Huyện Sông Mã

3

3

Huyện Mộc Châu

1

4

Huyện Bắc Yên

2

5

Huyện Mai Sơn

34

6

Huyện Yên Châu

28

7

Huyện Thuận Châu

4

Tổng cộng

93

Điều 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c)
– PCT UBND tỉnh PTVHXH;
– Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
– Trung tâm Công báo;
– Như Điều 3 (thực hiện);
– Lưu: VT, VX.SN19b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Ngọc Toa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post