Quyết định 09/QĐ-UBCK Về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán - Phòng GD&DT Sa Thầy

Quyết định 09/QĐ-UBCK Về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

pgdsathay
pgdsathay 17/09/2022

Quyết định 09/QĐ-UBCK

Về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Quyết định 09/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Bạn đang xem: Quyết định 09/QĐ-UBCK Về việc sửa đổi quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC

——-
Số: 09/QĐ-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH KÝ QUỸ CHỨNG KHOÁN

———–
CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi là quy chế) như sau:

1. Hủy bỏ điểm b khoản 3 Điều 8 của quy chế.

2. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 16 của quy chế như sau:

1. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 50%.

2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 30%”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ký kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các công ty chứng khoán và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
– Lãnh đạo UBCK (để biết);
– Các đơn vị thuộc UBCK;
– Lưu: VT, QLKD, 120.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Bằng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post