Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia - Phòng GD&DT Sa Thầy

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

pgdsathay
pgdsathay 07/04/2023

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia.

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh nắm được các dạng Toán trọng tâm ôn thi cho các vòng thi giải Toán trên mạng lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Violympic Toán lớp 5

CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

Bạn đang xem: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Bài 1: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

Dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải 1 chữ số tức là gấp số nhỏ lên 10 lần.

Vậy: 10 lần số nhỏ – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số nhỏ – 219.52

Lại có: số lớn + số nhỏ = 60,1

Do đó:

10 lần số nhỏ – 219,52 + số nhỏ = 60,1

11 lần số nhỏ – 219,52 = 60,1

11 lần số nhỏ = 60,1 + 219,52

11 lần số nhỏ = 279,62

Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42

Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

Đ/S: 25,42 và 34,68

Bài 2: Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.

Hướng dẫn giải

Thêm chữ số 2 vào bên trái của số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn thêm 2000 đơn vị.

Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)

Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

Đ/S: 250

Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.

Hướng dẫn giải

Số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy, nên khi bỏ dấu phẩy đi số thập phân được gấp lên 100 lần.

Nếu giảm đi 34 đơn vị ở số tự nhiên thì tổng mới là:

2034,81 – 34 = 2000,81

2000,81 gấp số thập phân số lần là:

100 + 1 = 101 (lần)

Số thập phân là:

2000,81 : 101 = 19,81

Số tự nhiên là:

2034,81 – 19,81 = 2015

Đ/S: 2015 và 19,81

Bài 4: Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

Hướng dẫn giải

Xem số cần tìm là overline{a b } ta được:

overline{a0b}=overline{ab}times 6

100 x a + b = 60 x a + 6 x b

40 x a = 5 x b

8 x a = b

=> a = 1 và b = 8

Số cần tìm là: 18

Đ/S: 18

Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được một số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó.

Hướng dẫn giải

Gọi số ban đầu là: overline{a b 8}

Số mới là: overline{8ab}

Ta có:

begin{aligned}
& overline{8 a b}=5 times overline{a b 8}+25 \
& 800+overline{a b}=5 times(10 times overline{a b}+8)+25 \
& 800+overline{a b}=50 times overline{a b}+40+25 \
& 49 times overline{a b}=800-40-25=735 \
& overline{a b}=735: 49=15
end{aligned}

Vậy số đó là 158

Bài 6: Tìm số có 4 chữ số khác nhau overline{a b c d}+overline{b c d}+overline{c d}+d=8098

Hướng dẫn giải

Ta có: overline{b c d}+overline{c d}+mathrm{d}<987+87+7=1081

Vậy: overline{a b c d}>8098-1081=7017″></p>
<p>Do đó:  a = 7 hoặc a = 8.</p>
<p>TH1: Xét a = 8 ta có:</p>
<p>Suy ra: <img decoding=

Suy ra: 2 times overline{c d}+overline{c d}+d=98 rightarrow 3 times overline{c d}+d=98

=> 30 x c + 4 x d = 98. Thấy tận cùng của 30 x c là 0 nên tận cùng của 4 x d phải là 8. Do vậy d = 2 hoặc d = 7 (4 x 2 = 8 và 4 x 7 = 28).

Nếu d = 2 thì 30 x c = 98 – 8 = 90 => c = 3.

Vậy trường hợp này overline{8ab} = 8038

Thử lại: 8038 + 38 + 38 + 8 = 8122 > 8098. Loại

Nếu d = 7 thì 30 x c + 28 = 98 => 30 x c = 70 (loại vì c không là chữ số)

TH2: Xét a = 7.

Với a = 7 ta có overline{7 b c d}+overline{b c d}+overline{c d}+mathrm{d}=7000+2 times overline{b c d}+overline{c d}+mathrm{d}

Suy ra 2 times overline{b c d}+overline{c d}+mathrm{d}=8098-7000=1098

2 times overline{b c d}+overline{c d}+mathrm{d}=200 times mathrm{b}+20 times mathrm{c}+2 times mathrm{d}+10 mathrm{times c}+mathrm{d}+mathrm{d}

= 200 x b + 30 x c + 4 x d = 1098

Suy ra 4 x d phải có tận cùng là 8 (vì 200 x b; 30 x c đều có tận cùng là 0)

Vậy d = 7 (loại vì các chữ số a; b; c; d khác nhau a cũng bằng 7) hoặc d = 2.

Vậy d = 2.

Với d = 2 ta có 200 x b + 30 x c + 4 x 2 = 1098 => 200 x b + 30 x c = 1098 – 8 =1090.

Chia cả 2 vế cho 10 ta được: 20 x b + 3 x c = 109.

Do 20 x b có tận cùng là 0 nên 3 x c phải có tận cùng là 9 => c = 3 (vì 3 x 3 = 9)

Vậy 20 x b + 3 x 3 = 109 => 20 x b = 109 – 9 = 100 => b = 5

Khi đó overline{a b cd} =7532

Thử lại: 7532 + 532 + 32 + 2 = 8098

Vậy overline{a b cd} =7532

Bài 7: Bạn An khi thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 25, vì viết nhầm chữ số 0 hàng trăm của số bị chia thành 5 và chữ số hàng chục 5 thành 0 nên được thương là 980 và số dư là 4. Hãy tìm số bị chia đúng.

Hướng dẫn giải

Số bị chia sau khi bị viết nhầm là: 980 x 25 + 4 = 24504

Số bị chia đúng là: 24054

Đ/S: 24054

Bài 8: Hãy cho biết trong dãy số: 1; 2; 3; 4; 5; …. 2016 có tất cả …chữ số 8.

Hướng dẫn giải

Chữ số 8 ở hàng đơn vị: 8; 18; 28; …; 2008

(2008 – 8) : 10 + 1 = 201 chữ số.

Chữ số 8 ở hàng chục: 80; 180; 280; …; 1980 {(81; 181; …1981), …(89; 189;…1989)}

Vậy có

((1980 – 80) : 100 +1) x 10 = 200 chữ số 8 ở hàng chục.

Chữ số 8 ở hàng trăm: 800 -> 899; 1800 -> 1899 có 200 chữ số.

Vậy có: 201 + 200 + 200 = 601 chữ số.

Tham khảo chi tiết:

  • Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đạo Tạo Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu

Rate this post