Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phòng GD&DT Sa Thầy

Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

pgdsathay
pgdsathay 16/10/2022

Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND

Bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Bạn đang xem: Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND Bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————

Số: 05/2014/NQND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH, BÃI BỎ MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 08/7/2014 đến ngày 11/7/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố; ý kiến của các vị đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí để lại cho các đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

3. Tiếp tục xây dựng đủ các loại phí, lệ phí theo quy định. Rà soát những loại phí, lệ phí đang thực hiện bất hợp lý và những loại phí, lệ phí thay đổi do chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, kịp thời trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2014.

2. Bãi bỏ các nội dung quy định về phí, lệ phí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố như sau:

– Các khoản từ 1 đến 9, từ 13 đến 19, từ 21 đến 26 tại Mục I; các khoản từ 1 đến 4, từ 6 đến 14 tại mục II và mục III Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 17.

– Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 19.

– Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 22.

– Các khoản quy định tại Mục III Phần A; Phần B Danh mục các khoản phí lệ phí kèm theo Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 3.

– Các khoản quy định tại Phần B; Mục II Phần C Danh mục các khoản phí lệ phí kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 6.

– Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 7.

– Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8.

3. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 09/7/2014./.

Nơi nhận:
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chính phủ;
– Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
– VP Quốc hội, VP Chính phủ;
– Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế;
– Thường trực Thành ủy Hà Nội;
– Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
– TT HĐND – UBND – UBMTTQ TP;
– Đại biểu HĐND TP;
– VPĐĐBQH&HĐNDTP; VPUBNDTP;
– Các Sở, ban, ngành TP liên quan;
– TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
– Công báo TP, Cổng Giao tiếp điện tử TP;
– Các cơ quan thông tấn, báo chí;
– Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Ngô Thị Doãn Thanh

Phòng Giáo Dục Sa Thầy file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục Sa Thầy

Chuyên mục: Tài liệu – Văn Bản

Rate this post